Voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruikt bij Orders en levering van Producten. 

1. Definities

1.1. Crush Denim B.V., hierna te noemen CD, gevestigd aan de Tokyostraat 1-5, 1175 RB te Lijnden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 66112923 , degene die deze algemene voorwaarden gebruikt bij Orders en levering van Producten.

1.2. Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon, met wie de Order wordt gesloten.

1.3. Order: een opdracht van Koper aan CD tot levering van een of meerdere Producten. 1.4. Producten: zaken, werkzaamheden en/of diensten. 

1.5. Sets: een combinatie van twee of meer textiel- en /of kledingartikelen die ondeelbaar zijn. 

1.6. Schriftelijk(e): hieronder wordt mede verstaan ”per e-mail”. 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Orders en overeenkomsten tussen CD en de Koper tot levering van Producten zoals omschreven in artikel 1.4 van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CD, voor de uitvoering waarvan door CD derden dienen te worden betrokken. 

2.3. Van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald kan uitsluitend uitdrukkelijk, Schriftelijk worden afgeweken. 

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CD en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6. Indien CD niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.7. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij botsing boven alle vertalingen daarvan.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van CD zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. CD kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatten.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is CD daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CD Schriftelijk anders aangeeft. 

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Orders.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt Schriftelijk tot stand op het moment dat CD een Order Schriftelijk bevestigt, of indien een aanbieding of offerte van CD door Koper Schriftelijk wordt aanvaard dan wel, indien dit eerder is, CD met uitvoering van de overeenkomst een begin heeft gemaakt.

4.2. Indien Koper een Order telefonisch plaatst, komt de overeenkomst tot stand zodra CD de Order Schriftelijk bevestigt aan Koper. De inhoud van deze Schriftelijke bevestiging is voor de Koper bindend en geeft de inhoud van de overeenkomst bindend weer. 

4.3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door CD, binden CD alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door daartoe bevoegde personen van CD Schriftelijk zijn bevestigd.

5. Annulering van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst kan uiterlijk tot acht (8) dagen na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, door de Koper worden geannuleerd. Indien de Order na de voornoemde tijd wordt geannuleerd door de Koper, dan is CD gerechtigd 50% van de door Koper verschuldigde prijs in rekening te brengen. 

5.2. Indien een overeenkomst betrekking heeft op Sets, dan heeft annulering betrekking op de hele overeenkomst en niet op enkele onderdelen van de overeenkomst.

5.3. Annulering door Koper is niet mogelijk indien CD binnen acht (8) dagen na totstandkoming van de overeenkomst dient aan te vangen met de uitvoering van de overeenkomst. 

5.4. Annulering door Koper is tevens niet mogelijk als CD Producten op voorraad heeft en uit voorraad kan leveren aan Koper.

5.5. CD is gerechtigd de overeenkomst tot dertig (30) dagen na de datum van totstandkoming daarvan te annuleren, indien zulks - naar het uitsluitende oordeel van CD - redelijkerwijze noodzakelijk is vanuit het oogpunt van productieplanning. Het bepaalde in artikel 5.2. is van overeenkomstige toepassing. CD is bij annulering nimmer enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd.

6. Levering

6.1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de Producten door of namens de Koper worden afgehaald: op het moment van in ontvangstname van de Producten door de Koper dan wel de namens de Koper handelende derde(n), bijvoorbeeld de door de Koper ingeschakelde (beroeps)vervoerder; b. indien de Producten door of namens CD worden vervoerd: op het moment van 1e aanbieding dan wel aflevering van de Producten ten huize van of aan het magazijn van de Koper dan wel op een ander door Koper opgegeven adres. 

6.2. Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor risico van de Koper.

6.3. De Producten worden door CD binnen Nederland “franco huis” geleverd, indien het bij de overeenkomst behorende factuurbedrag (exclusief BTW) meer dan € 500,00 bedraagt. Levering van de Producten buiten Nederland, geschiedt “franco huis” indien het bij de overeenkomst behorende factuurbedrag meer dan € 750,00 (exclusief BTW) bedraagt. Indien het bij overeenkomst behorende factuurbedrag lager is dan respectievelijk € 500,00 (exclusief BTW) en € 750,00 (exclusief BTW), geschiedt de levering “af fabriek”. Het transport van de Producten komt dan voor rekening en risico van de Koper. 

6.4. Uitsluitend indien CD “franco huis” levert, zal CD zorgdragen voor een verzekering van de Producten waarbij het normale transportrisico is verzekerd.

6.5. CD is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en te leveren aan Koper.

6.6. Verzoekt Koper om de levering van Producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan CD de hieraan verbonden kosten aan de Koper in rekening brengen. 

6.7. De Producten worden door CD geleverd aan Koper uiterlijk binnen vijfenveertig (45) dagen vóór of na de in de overeenkomst bepaalde leveringsdatum, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

6.8. Bij niet tijdige levering dient CD Schriftelijk aangetekend in gebreke te worden gesteld en haar een redelijke termijn tot nakoming te worden geboden.

6.9. Ingeval er sprake is van Overmacht in de zin van artikel 12 van deze voorwaarden, kan CD niet aansprakelijk worden gesteld en zal de leveringstermijn met negentig (90) dagen worden verlengd. De Koper is verplicht het gekochte tegen de overeengekomen prijs af te nemen. 

6.10. Indien de Koper in gebreke blijft de gekochte Producten af te nemen, worden de Producten geacht te zijn afgeleverd en zal CD de Producten voor rekening en risico van de Koper opslaan, tegen een vergoeding van 15% van het factuurbedrag exclusief BTW behorend bij de overeenkomst. 

7. Afroep en afname

7.1. Bij een afroeporder dient, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op de werkdag waarop de Schriftelijke afroep van de Koper door CD is ontvangen. Is in de afroeporder vastgelegd op welk tijdstip de Producten voor afroep gereed moeten zijn of vanaf welk tijdstip de Producten afgeroepen moeten kunnen worden, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op dat tijdstip te hebben plaatsgevonden. In deze gevallen kan de levering echter wel al vóór het bedoelde tijdstip plaatsvinden.

7.2. De Koper die niet tijdig heeft afgeroepen heeft recht op een aanvullende afroeptermijn van acht (8) werkdagen, ingaande op de eerste werkdag die volgt op de werkdag waarop Koper van CD een Schriftelijke sommatie tot afroep heeft ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat echter indien voor de levering een datum is overeengekomen.

7.3. In geval van niet tijdige afroep verschuift de leveringstermijn dan wel de leveringsdatum met vijftien (15) werkdagen. 

7.4. Heeft de Koper ook binnen de additionele afroeptermijn niet afgeroepen, dan kan CD de Producten aan de Koper leveren of de Producten voor rekening en risico van de Koper, waaronder het risico van kwaliteits- of waardevermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door een dergelijke opslag worden de Producten geacht te zijn geleverd. 

7.5. CD zal Koper Schriftelijk van bedoelde opslag in kennis stellen onder gelijktijdige inzending van de factuur die betrekking heeft op de onderliggende overeenkomst.

8. Prijs en betaling

8.1. Indien CD met de Koper een vaste prijs overeenkomt, is CD niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs ten gevolge van een wijziging van de kostprijsbepalende factoren, zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden Onder genoemde prijsverhoging valt een verhoging die voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

8.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 45 (vijfenveertig) dagen na factuurdatum, op een door CD aan te geven wijze. CD is gerechtigd om periodiek te factureren. CD is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen betaling voor aflevering van Producten te verlangen. 

8.3. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank of girorekening van CD als de dag van betaling.

8.4. Indien de Koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. 

8.5. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CD verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit (BIK). 

9. Reclames

9.1. De Koper is gehouden het geleverde op zijn kosten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

9.2. Zichtbare gebreken of onjuistheden in de levering dienen binnen acht (8) dagen na levering Schriftelijk aan CD te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking daarvan, Schriftelijk aan CD te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CD in staat is adequaat te reageren. De Koper dient CD in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

9.3. Gebruikelijke spelingen en kleine wijzigingen in hoeveelheden, maten, kleurechtheid en dergelijke, leveren geen gebrek van het Product op. Gebreken die zijn veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van het Product geven Koper geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.4. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten en al hetgeen waartoe hij CD opdracht gegeven heeft.

9.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan in artikel 9.2 van deze voorwaarden bepaald, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.6. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal CD de gebrekkige Producten binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van CD, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvan aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen Producten aan CD te retourneren en de eigendom daarover aan CD te verschaffen, tenzij CD anders aangeeft. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal CD ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 

9.7. Garantie op door derden toegeleverde Producten kan nooit verder strekken dan de garantie die aan CD wordt verleend door de fabrikant c.q. importeur van die Producten. 

9.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CD daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

9.9. De Koper is niet gerechtigd de Producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan de terugzending, ten laste van de Koper. CD is in dat geval vrij de Producten voor rekening en risico van de Koper bij derden op te slaan. 

9.10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, vervallen alle vorderingen en verweren jegens CD en de door CD bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar na ontvangst van de geleverde Producten. 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. CD blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken tot voldoening door Koper van de tegenprestatie ter zake de door CD krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst (tevens) ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst. 

10.2. Het door CD geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt en mag niet worden doorverkocht anders dan overeenkomstig de normale uitoefening van het bedrijf van Koper. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat Koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. 

10.3 De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden dan wel anderszins te laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden of op enige andere wijze te bezwaren. 

10.4. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CD veilig te stellen. Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van CD bewaren. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper, op straffe van schadevergoeding, verplicht om CD daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Koper zich, eveneens op straffe van schadevergoeding, om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CD ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CD gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens CD bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

10.5. Voor het geval CD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CD en door CD aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CD zich bevinden en deze terug te nemen.

10.6. Indien Koper uit of mede uit de door CD aan hem geleverde zaak een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die CD voor zichzelf doet vormen en houdt Koper deze voor CD terwijl CD steeds eigenaar blijft, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 van dit artikel bedoeld is voldaan.

11. Opschorting, ontbinding van de Overeenkomst

11.1. CD is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen en/of schade van Koper te vorderen, indien: - de Koper één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst CD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen; - de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CD kan worden gevergd; - de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Koper tot de WSNP wordt toegelaten dan wel daartoe een aanvraag doet, het faillissement van Koper is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag wordt gelegd ten laste van de Koper. - de Koper onder curatele wordt gesteld, overlijdt dan wel zich de situatie van liquidatie van zaken van Koper voordoet.

11.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van CD op de Koper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien CD tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

11.3. Indien artikel 11.1. van deze voorwaarden van toepassing is, is CD tevens gerechtigd tot vergoeding door Koper van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect aan de kant van CD ontstaan. 

12. Overmacht

12.1. CD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van Overmacht, zijnde iedere omstandigheid zowel voorzien als onvoorzien ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door Koper niet meer kan worden verlangd.

12.2. Onder Overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze algemene voorwaarden verstaan (maar daartoe niet beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog en/of oorlogsdreiging, oproer, overheidsmaatregelen waaronder veranderende wetgeving, storing in de productie, storing in de levering van energie, bedrijfsbenodigdheden en/of materialen, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, brand en andere bedrijfsstoornissen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of niet tijdig beschikbaar zijn van ingeschakelde transporteurs, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, zoals overstroming, storm-, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, waardoor CD niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daarnaast zal CD zich steeds op Overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient.

12.3. CD kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn. Indien deze periode langer duurt dan negentig (90) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

12.4. Voor zoveel CD ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid

13.1. CD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Koper aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van CD en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen CD en Koper gesloten overeenkomst. 

13.2. CD is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade - zoals schade ten gevolge van gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatieen/of immateriële schade van Koper of derden. 

13.3. De aansprakelijkheid van CD is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CD in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van CD beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het Product waar de schade betrekking op heeft, met een absoluut maximum van € 50.000,-- (vijftigduizend Euro).

13.4. CD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CD is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

13.5. CD is tegenover de Koper niet aansprakelijk voor vertragingen door haar fabrikanten/leveranciers. 13.6. Koper is in ieder geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm ook, die ontstaat nadat de door CD geleverde Producten zijn bewerkt en/of verwerkt. 

13.7. Koper vrijwaart CD tegen alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken tot schadevergoeding op grond van productaansprakelijkheid ingevolge artikel 6:185 BW, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen. 

14. Vrijwaring

14.1. De Koper dient CD schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten, rente en/ of verliezen die voortvloeien uit door CD geleverde Producten. Indien CD desondanks uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing. CD heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag recht ter zake schadevergoeding en kosten recht van regres op Koper. De Koper is voorts gehouden CD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper. 

15. Intellectuele eigendom

15.1. CD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswetten en regelgeving. CD heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht. 

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Te allen tijde is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, de Rechtbank Amsterdam bevoegd. Lijnden , 21 november 2016.